Uitnodiging voor de Algemene Ledenraadsvergadering 18-3-2019.

Het bestuur van Bewonersvereniging BaBuTi nodigt haar leden graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenraadsvergadering op 18 maart a.s. (20.00 uur Bastertkamp 30)

AGENDA:

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen bestuur.
 3. Bespreking activa BaBuTi 2018.
 4. Goedkeuring notulen 14e Algemene Ledenvergadering 2018. **
 5. Bestuur:
 6. Er zijn geen aflopende termijnen. 
 7. Het bestuur stelt mw. Siranda de Ruiter voor tot toetreding in het bestuur als algemeen bestuurslid
 8. Er is daarnaast een nieuwe vacature in het bestuur voor een (aspirant) bestuurslid. Dit i.v.m. de aangekondigde komende verhuizing van de voorzitter waarna deze uit bestuur zal treden. Vooruitlopende op de verhuizing van de huidige voorzitter zullen de taken worden herverdeeld in het bestuur zoals in artikel 11 hieronder aangegeven. Het statutair adres van de vereniging zal worden aangepast naar Bastertkamp 31.

Voorstel tot aanpassingen Huishoudelijk Reglement:

 • Artikel 4: Voorstel tot een hoogte van de vrijwillige bijdrage per 2020 per huishouden: € 12,50.
 • Artikel 11: Wijziging tekst:

Nieuwe functieverdeling per 18-03-2019 (ALV2019)

-Voorzitter, Jet Pauw-van Olst

-Secretaris en penningmeester, René Holkema

-Algemeen bestuurslid en vice voorzitter: Johannes van der Vegt

-Algemeen bestuurslid: John Carelsz

-Algemeen bestuurslid: Siranda de Ruiter

Het rooster van aftreden is als volgt:

-René Holkema, 4 jaar – tot ALV 2020

-John Carelsz, 4 jaar – tot ALV 2021

-Jet van Olst. 4 jaar – tot ALV 2021

-Johannes van der Vegt, 4 jaar – tot ALV2020

-Siranda de Ruiter, 4 jaar –  tot ALV2023.

 • Artikel 12: Wijziging tekst:

De bestuursleden ontvangen ieder jaar een vergoeding voor de kosten van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van de vereniging. Tot een volgende aanpassing zal deze vergadervergoeding een bedrag zijn van  € 15,00 en de vergoeding voor de ALV tussen de € 35,00 en €70,00.

De bestuursleden ontvangen ieder jaar een vergoeding voor hun werkzaamheden zijnde een bedrag van € 40,00 en de vergoeding van de door hen gemaakte onkosten.

Deze vergoedingen zullen stoppen indien de ‘de Woonkoepel te Zwolle’ zijn bijdrage aan deze bestuurs- en vergadervergoedingen stopzet aan de bewonersvereniging. Indien deze bijdrage wordt verminderd, zal dit evenredig worden aangepast.

De bestuursleden unaniem gekozen deze vergadervergoeding (deels) te storten in de algemene kas van de vereniging,.

 • Artikel 14: Controlecommissie bestaat uit Johan Koers en Gerard Wijnands, beiden tot de ALV van 2020.

Genoemde wijzigingen zullen, na goedkeuring, worden opgenomen in dit HR als versienr. 14.0, 18 maart 2019. Ze treden met onmiddellijke ingang in werking.

 • Financiële toelichting op de balansen van het boekjaar 2018 door de penningmeester/secretaris.
 • Controlecommissie: Deze bestaat uit Johan Koers en Gerard Wijnands
 • Financiële toelichting begrotingen boekjaar 2019 door de penningmeester/secretaris.
 • Activiteitenoverzicht 2019.
 •  Rondvraag
 • Afsluiting