23 maart 2018: Schoonmaakdag!

Zaterdag 23 maart organiseert Bewonersvereniging BaBuTi de buurt schoonmaakdag!

In samenwerking met de gemeente Zwolle en de ROVA willen wij met u als buurtbewoners de buurt een goede schoonmaakbeurt geven. Alle rotzooi halen we uit de struiken, bosjes en van de straat. De ROVA brengt een container en voert het afval af.

 Van 10:30 uur tot 12:30 uur.

Graag rekenen we op uw medewerking!

Verzamelen bij de BaBuTi schuur waar de partytent van BaBuTi zal komen te staan. BaBuTi zorgt daar voor de inwendige mens na het harde werken!

Uitnodiging voor de Algemene Ledenraadsvergadering 18-3-2019.

Het bestuur van Bewonersvereniging BaBuTi nodigt haar leden graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenraadsvergadering op 18 maart a.s. (20.00 uur Bastertkamp 30)

AGENDA:

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen bestuur.
 3. Bespreking activa BaBuTi 2018.
 4. Goedkeuring notulen 14e Algemene Ledenvergadering 2018. **
 5. Bestuur:
 6. Er zijn geen aflopende termijnen. 
 7. Het bestuur stelt mw. Siranda de Ruiter voor tot toetreding in het bestuur als algemeen bestuurslid
 8. Er is daarnaast een nieuwe vacature in het bestuur voor een (aspirant) bestuurslid. Dit i.v.m. de aangekondigde komende verhuizing van de voorzitter waarna deze uit bestuur zal treden. Vooruitlopende op de verhuizing van de huidige voorzitter zullen de taken worden herverdeeld in het bestuur zoals in artikel 11 hieronder aangegeven. Het statutair adres van de vereniging zal worden aangepast naar Bastertkamp 31.

Voorstel tot aanpassingen Huishoudelijk Reglement:

 • Artikel 4: Voorstel tot een hoogte van de vrijwillige bijdrage per 2020 per huishouden: € 12,50.
 • Artikel 11: Wijziging tekst:

Nieuwe functieverdeling per 18-03-2019 (ALV2019)

-Voorzitter, Jet Pauw-van Olst

-Secretaris en penningmeester, René Holkema

-Algemeen bestuurslid en vice voorzitter: Johannes van der Vegt

-Algemeen bestuurslid: John Carelsz

-Algemeen bestuurslid: Siranda de Ruiter

Het rooster van aftreden is als volgt:

-René Holkema, 4 jaar – tot ALV 2020

-John Carelsz, 4 jaar – tot ALV 2021

-Jet van Olst. 4 jaar – tot ALV 2021

-Johannes van der Vegt, 4 jaar – tot ALV2020

-Siranda de Ruiter, 4 jaar –  tot ALV2023.

 • Artikel 12: Wijziging tekst:

De bestuursleden ontvangen ieder jaar een vergoeding voor de kosten van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van de vereniging. Tot een volgende aanpassing zal deze vergadervergoeding een bedrag zijn van  € 15,00 en de vergoeding voor de ALV tussen de € 35,00 en €70,00.

De bestuursleden ontvangen ieder jaar een vergoeding voor hun werkzaamheden zijnde een bedrag van € 40,00 en de vergoeding van de door hen gemaakte onkosten.

Deze vergoedingen zullen stoppen indien de ‘de Woonkoepel te Zwolle’ zijn bijdrage aan deze bestuurs- en vergadervergoedingen stopzet aan de bewonersvereniging. Indien deze bijdrage wordt verminderd, zal dit evenredig worden aangepast.

De bestuursleden unaniem gekozen deze vergadervergoeding (deels) te storten in de algemene kas van de vereniging,.

 • Artikel 14: Controlecommissie bestaat uit Johan Koers en Gerard Wijnands, beiden tot de ALV van 2020.

Genoemde wijzigingen zullen, na goedkeuring, worden opgenomen in dit HR als versienr. 14.0, 18 maart 2019. Ze treden met onmiddellijke ingang in werking.

 • Financiële toelichting op de balansen van het boekjaar 2018 door de penningmeester/secretaris.
 • Controlecommissie: Deze bestaat uit Johan Koers en Gerard Wijnands
 • Financiële toelichting begrotingen boekjaar 2019 door de penningmeester/secretaris.
 • Activiteitenoverzicht 2019.
 •  Rondvraag
 • Afsluiting


Verhuizing Fast Forward (Leger des Heils)

Tijdens de laatste bijeenkomst van de begeleidingscommissie heeft het LDH bekendgemaakt dat ze een nieuwe locatie hebben gevonden. Deze is nog niet bekend gemaakt, omdat deze locatie aanvraag nog bij de gemeente ligt. Zodra deze definitief is, zal het LDH dit bekend maken bij de commissie. Verder heeft het LDH verteld dat de begeleiding is aangepast; in plaats van een nachtwaker die ’s nachts een oogje in het zeil hield, is er nu een slaapdienst door één van de vaste begeleiders.

In de vorige nieuwsbrief werd vermeld, dat de opvang van de jong volwassenen zal worden afgebouwd en binnen 2 jaar zal eindigen in onze wijk. Het project wordt niet afgebouwd. De woningen zullen volledig in gebruik blijven, totdat de nieuwe locatie gereed is en alle bewoners in één keer zullen verhuizen. Wel zal het project binnen de afgesproken 2 jaar verhuizen uit onze wijk. SWZ gaat de woningen niet meer overnemen. Zodra Fast Forward verhuist is, zal het LDH de woningen verbouwen voor de verkoop van woonhuizen op de particuliere markt.

Nieuw aspirant bestuurslid

Er is een nieuw aspirant lid voor het bestuur van onze vereniging: Siranda de Ruiter. Siranda woont nu bijna een jaar in onze buurt, en tijdens de verschillende activiteiten merkten we al op dat Siranda erg enthousiast was over de vereniging, en ook graag wilde helpen waar mogelijk.

Tijdens de laatste buurt BBQ hebben we Siranda gevraagd of zij lid wil worden van het bestuur. Daar reageerde ze positief op, en sinds 29 oktober 2018 heeft ze de status Aspirant Bestuurslid gekregen.

Tijdens de komende ALV (18 maart 2018) zal Siranda officieel worden voorgedragen als nieuw bestuurslid.